امروز: ۲ مرداد، ۱۳۹۳
شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
اولین شرکت بورسی در آباده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
(سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ و یا نمایندگان قانونی آن¬ها دعوت می¬شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ که راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ در محل استان فارس- شهرستان آباده- خیابان امام خمینی(ره) – کوچه حضرت ابوالفضل (ع) – هیئت حضرت ابوالفضل (ع) پلاک ۲۶ تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند:

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  ۲۹/۱۲/۱۳۹۲٫
  2. بررسی و تصویب صورت مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲٫
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ .
  4. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.
  5. انتخاب روزنامه/ روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی¬های شرکت.
  6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می¬باشد.

شایان ذکر است سهامدارانی که مایلند در مجمع حضور یابند می¬بایست روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۳ در وقت اداری به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس – شهرستان آباده – بلوار استقلال – چهار راه جوادیه – ساختمان قدیم معدن خاک نسوز مراجعه و پس از ارائه برگ سهام و وکالتنامه رسمی (برحسب مورد) برگ ورود به مجمع را دریافت دارند./

هیئت مدیره شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده(سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ و یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت می‌‏شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت که راس ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ در محل استان فارس- شهرستان آباده- خیابان امام خمینی(ره) – کوچه حضرت ابوالفضل (ع) – هیئت حضرت ابوالفضل (ع) پلاک ۲۶ تشکیل می¬گردد، حضور بهم رسانند:

دستور جلسه:

  1. تغییر و اصلاح مواد ۲ و ۵ اساسنامه شرکت.
  2. سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد.

شایان ذکر است سهامدارانی که مایلند در مجمع حضور یابند می‌بایست روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۳در وقت اداری به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس – شهرستان آباده – بلوار استقلال – چهار راه جوادیه – ساختمان قدیم معدن خاک نسوز مراجعه و پس از ارائه برگ سهام و وکالتنامه رسمی (برحسب مورد) برگ ورود به مجمع را دریافت دارند./

هیئت مدیره شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)