امروز: ۷ فروردین، ۱۳۹۴
شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
اولین شرکت بورسی در آباده

آگهی مناقصه عمومی: اجرای شبکه داخلی توزیع برق

آگهی مناقصه عمومی (۱۳۰/۱۱۲/۹۳)

(اجرای شبکه داخلی توزیع برق کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده)

 شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده در نظر دارد اجرای شبکه هوایی توزیع برق فشار متوسط داخلی کارخانه واقع در فاز دوم شهرک صنعتی شهرستان آباده را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکاران که در این خصوص فعالیت دارند، دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور پیمانکاران شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده واقع در چهار راه جوادیه مراجعه و پس از تحویل اسناد، پیشنهاد قیمت خود را در پاکت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ به واحد بازرگانی شرکت تحویل نمایند.

شرایط:

  1. واریز مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۲۴۲۷۷۰۰۰۳ بانک ملی بنام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده جهت شرکت در مناقصه.
  2. ارائه رزومه کاری و مدارک مربوط به تجهیزات.
  3. شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می‌باشد.
  4. به پیشنهادات ناقص و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. در صورت انصراف برنده مناقصه از انجام کار، مبلغ پرداختی جهت شرکت در ماقصه به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
  6. تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۲۵/۱۲/۹۳ می‌باشد.

 

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده

 

» دانلود اسناد ناقصه